Home Assortiment Geschiedenis Links Informatie SJOP

 

De gulden sjop is onderdeel van:

SPORTSBALL
Galvaniweg 10A
8071 SC  NUNSPEET
( 06 - 27.04.12.02
* info@deguldensjop.nl

Bankrekening 85 94 07 306, SNS-bank Nunspeet.

Alle Classic-lijsten kunnen in deze uitvoeringen worden geleverd:

Onze Algemene voorwaarden:


Artikel 1 Toepasselijkheid:

Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.

Indien SportsBall akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming:

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft SportsBall het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer SportsBall binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

Artikel 3 Wijzigingen:

Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SportsBall en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

Artikel 4 Tijdstip van Levering:

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever SportsBall schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Eigendomsovergang:

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

SportsBall behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die SportsBall tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens SportsBall. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.

Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub e bepaalde.

De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SportsBall te bewaren.

Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SportsBall tekortschiet of SportsBall goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is SportsBall gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Indien er gerede twijfel bij SportsBall bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is SportsBall bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door SportsBall door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

SportsBall behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door SportsBall, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

Artikel 6 Overmacht:

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SportsBall opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor SportsBall niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien SportsBall bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:

SportsBall aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt SportsBall geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever en/of SportsBall haar leveranciers.

In geval van een onrechtmatige daad van SportsBall of van zijn ondergeschikten is SportsBall slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.

SportsBall is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 8 Prijs en betaling:

De overeengekomen prijs is exclusief BTW, handling- en vrachtkosten en overige heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.

SportsBall is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer is dan 10%, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

Behoudens leveringen waarbij sprake is van vooruitbetaling of contante betaling, is opdrachtgever verplicht de prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder toepassing van enige compensatie.

Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de opdrachtgever met betaling in verzuim is, is SportsBall gerechtigd zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten op de vordering van het openstaande bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de openstaande facturen met een minimum van € 68,07.

Artikel 9 Ontbinding:

Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is SportsBall bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door SportsBall geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

Indien SportsBall bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, terwijl tevens een beroep op eigendomsvoorbehoud conform artikel 5 zal worden gedaan.

In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door SportsBall geleden schade.

Artikel 10 Geschillen:

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. SportsBall blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat SportsBall zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing. ©SportsBall 31/07/’09.